Finans Norge, Magasin | 07 – Vi skal bidra i det grønne skiftet
873
page-template-default,page,page-id-873,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

VI SKAL BIDRA I DET GRØNNE SKIFTET

– Vi har et forhold til alle bedriftene i landet vårt. Derfor er det av stor betydning hvordan vi fyller vårt samfunnsoppdrag og hvilke faktorer som påvirker hva vi finansierer, sier Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge.

Den siste rapporten fra FNs Klimapanel viser at vi må redusere klimagassutslippene med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Samtidig legger Finans Norge nå fram sitt Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Veikartet har fått positiv omtale av både FN, OECD og internasjonale utdanningsinstitusjoner.

RISIKOFORSTÅELSE

Det er ikke lenger et spørsmål om bærekraft lønner seg. Det er en forutsetning for å kunne drive næring.

– Klimaendringene og hvordan samfunnet responderer på disse er de sentrale forutsetningene for å drive næringsvirksomhet. Det vil påvirke prisen på råvarer, konsumentadferd, regulatorisk rammeverk og prisen på kapital. Derfor er vår kjernekompetanse å forstå risiko, sier Kreutzer.

GRØNNE LÅN

Tidligere har ikke klimarisiko vært en avgjørende faktor for prising av lån.

– Økt forståelse for klimarisiko og kredittrisiko vil gi riktigere pris på lån, og være et positivt insentiv for utvikling av teknologier som kan bidra positivt, og avvikling av teknologier som er en del av problemet. Bærekraftige forretningsmodeller vil ha bedre tilgang på grønne penger. Klimasertifiserte bygg er ett eksempel. De koster stadig mindre å bygge, og driftskostnadene går ned. Når du selger vet du også at kravene til sertifiseringene er møtt, sier han.

TRANSPARENS

Nye krav til låntaker må også følges av tydelige krav.

– Vi må vise hvilke hensyn, krav og kriterier vi stiller ved for eksempel lån til næringsbygg. Lånsøker må få vite hva vi legger vekt på og hvorfor. For effekten av våre tiltak vil påvirkes av forståelsen av dem. Åpenhet må gjøre kunden i stand til å ta informerte valg, sier Kreutzer.

ANBEFALINGER

Finansnæringens grønne veikart tar for seg tverrgående anbefalinger på tvers av bransjene i næringen, som for eksempel kompetansebygging. Men kartet tar også for seg bransjespesifikke anbefalinger innen bank, skadeforsikring, investeringer og pensjon og kapitalforvaltning.

FELLES RAMMEVERK

Det er også viktig for bransjen å bidra til et godt rammeverk for den grønne konkurransekraften. Finans Norge vil følge opp EUs rammeverk for klimafinans, for å hindre at arbeidet bare munner ut i fine ord, eller greenwashing.

– Klimarisiko må også inn i Finanstilsynets oppdrag. Det betyr at kompetansebyggingen også må skje hos regulator og tilsynsmyndigheter. EU har kommet med anbefalinger for hvordan. Vi håper norske myndigheter blir inspirert, sier Idar Kreutzer.

GODT MOTTATT

Han er fornøyd med hvordan bransjen har respondert på utfordringen under arbeidet med veikartet. For omstillingene kommer.

– Arbeidet framover vil kreve kompetanseheving og nytenkning i alle bransjer, også i vår. Klimarisiko må integreres bedre i virksomhetsstyringen, det må i økt grad inn i høyere utdanning og forskning, og forskningsinnsatsen på klimarisiko og bærekraftig finans må intensiveres, sier Kreutzer.

Visjon:

Finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Vi finansierer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft.

Med Nye Veier er det åpenbart slutt på en lang tradisjon med stykkevis-og-delt-bygging av vei.
– Finansnæringen er en premissgiver for omstillingen i norsk økonomi. En felles forståelse for vår samfunnsrolle i klimaspørsmålet er viktig for å sikre et godt samspill med politikere, myndigheter og samfunnet, sier Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge.